erder dit jaar maakte minister Edith Schippers (VWS) bekend dat alle verzekerden vanaf begin 2014 duidelijke zorgnota’s zullen krijgen van hun zorgverzekeraar. Onlangs heeft de minister afgesproken dat alle zorgverzekeraars de nota voorzien van specifieke informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten etc.

Vanaf 1 juni 2014 worden zorgverleners ook verplicht om aan de zorgverzekeraar op te geven welke zorgactiviteiten ze precies hebben uitgevoerd. Dit betekent dat ook deze gegevens vanaf eind 2014 op de zorgnota terug te vinden zijn. Op de zorgnota’s van geestelijke gezondheidszorg wordt in 2014 onder andere informatie over de hoofdbehandelaar, de verwijzer, en de zwaarte van de zorgvraag toegevoegd. Dit schrijft minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer. In haar brief geeft zij aan hoe deze plannen komend jaar uitgevoerd zullen worden. Deze maatregelen maken deel uit van de plannen om het kostenbewustzijn van burgers te verhogen en fraude tegen te gaan.

Inzicht kosten vooraf
De minister hecht eraan om patiënten vooraf beter te informeren over de financiële aspecten van een bepaalde behandeling: betreft het verzekerde zorg en wat zijn dan de gevolgen voor het eigen risico? De minister voert op dit moment overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie om de communicatie richting de patiënt hierover te verbeteren.

Veel aandacht voor no-show
Ziekenhuizen hebben het terugdringen van het aantal mensen dat niet op komt dagen bij afspraken hoog op hun agenda staan. Dit is ook terug te zien in de hogere respons op de enquêtes van de NVZ en de NFU. De NVZ meldt dat het gemiddelde percentage no-show in augustus 2013 bij 59 ziekenhuizen ligt op 3,2%. De minister ziet dat ziekenhuizen vooral behoefte hebben aan het uitwisselen van best practices, voorzien van duidelijke werkinstructies. Ze is daarom in gesprek met branchepartijen over het vormgeven van deze uitwisseling. In het voorjaar van 2014 worden de percentage opnieuw no-show opnieuw gemeten. De verbeterende representativiteit maakt de vergelijkbaarheid beter.

Klachtafhandeling
Voor klachten en vragen over declaraties, is het voor de patiënten/verzekerden niet altijd duidelijk of ze bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar moeten aankloppen. Voorkomen moet worden dat ze van “het kastje naar de muur” worden gestuurd. Zorgverzekeraars en zorgverleners moeten klachten snel en goed afhandelen. Samenwerking is daabij erg belangrijk. In haar brief maakt Schippers duidelijk dat zorgverzekeraars het eerste aanspreekpunt voor de verzekerde zijn en daarmee de regie hebben bij het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over een onjuiste declaratie. Zo nodig nemen ze hierover namens de verzekerde contact op met de zorgaanbieder.

Vervolg
In het voorjaar van 2014 informeert de minister de Tweede Kamer opnieuw over de voortgang van bovengenoemde maatregelen die moeten leiden tot meer kostenbewustzijn.