Dyslexie

Bij mensen met dyslexie gaat het lezen en/of spellen, te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren, en er een diagnose is gesteld door een orthopedagoog.

Echter zijn er ook veel kinderen met lees- en spellingproblemen waarbij de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie niet gesteld kan worden, maar waarbij de lees- en spellingproblemen wel veel problemen veroorzaken en het kind ook ernstige beperkingen kan ervaren op school. Als het lezen en spellen ver achter blijft heeft dit vaak ook invloed op het algehele leren en de taalontwikkeling.

Al heel vroeg in groep 2 zijn er vaak al aanwijzingen dat er sprake zou kunnen zijn van lees- en spellingproblemen. De logopedist kan hier een belangrijke rol vervullen om problemen te reduceren en er voor te zorgen dat de motivatie om te leren lezen en spellen niet enorm afneemt. Iets wat moeilijk is gaan kinderen vaak graag uit de weg. Het is dus belangrijk om hier bedacht op te zijn en bijtijds actie te ondernemen. Risicofactoren kunnen zijn: dyslexie in de familie, moeite met het automatiseren, bijvoorbeeld het onthouden van versjes, het hakken en plakken van woorden, klank/tekenkoppeling enz. Juist op het gebied van fonologische problemen kan de logopedist een belangrijke rol vervullen qua ondersteuning maar ook signalering van ernstige enkelvoudige dyslexie, waarbij verwezen kan worden voor nader onderzoek.

Vooral in groep 2, 3 en 4 zijn de fonologische vaardigheden belangrijk in het proces van het leren lezen en spellen. Hier kan de logopedist een ondersteunende rol vervullen.

Goede begeleiding in een vroeg stadium (groep 2), zogenaamde ‘voorschot-behandeling’, geeft een steuntje in de rug bij de start in groep 3. Dit kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel voorkomen dat een leerling helemaal vastloopt en gedemotiveerd raakt. Het niet goed kunnen lezen en spellen heeft niet alleen gevolgen voor het lees- en schrijfproces maar kan ook van invloed zijn op het leesbegrip/taalbegrip